LIONS PROJEKT I LITAUEN

LC ÅHUS RENOVERAR ELEVHEM VID SKOLA I ZIDIKAI I NORRA LITAUEN

Genom Svensk-litauiska lokalföreningen i Kristianstad kom LC Åhus i kontakt med föreningen Den Lilla Ljusstrålen i Siauliai, en ideell förening för familjer som har barn/ungdomar med funktionsnedsättning.
Med bidrag från Lions i Åhus kan ett 80-tal barn/ungdomar med föräldrar och volontärer (studenter) åka på ett 14 dagar långt sommarläger vid Östersjökusten.
Sedan 2009 har Lions årligen skänkt 50-75 000 kronor till Den Lilla Ljusstrålen, senast 75 000 kr i maj 2015.

Samarbetet med Svensk-litauiska lokalföreningen i Kristianstad utökades efterhand, och hösten 2012 beslöt lionklubben att starta upp ett mera omfattande projekt i Litauen.
Studier av olika alternativ inleddes, och vintern 2013 bestämde sig klubben för att titta närmare på renoveringen av ett nedgånget elevhem vid en skola i Zidikai, en liten by som ligger i NÖ Litauen på gränsen till Lettland.

På elevhemmet, som drivs av skolan, bor ett 50-tal barn och ungdomar i åldrarna 7 - 19 år. De inneboende pojkarna och flickorna - många är syskon -  kommer från fattiga familjeförhållanden.

Elevhemsbyggnaden har två våningsplan och - då klubben bestämde sig för att starta upp projektet - var bl a duschar och toaletter på pojkarnas våningsplan ur funktion.

Efter omfattande analyser av ritningar, arbetsbeskrivningar, offerter och andra underlag samt noggranna överväganden, beslöt lionklubben i  maj 2013 att avsätta 450 000 kr till renoveringen av pojkarnas hygienutrymmen under 2013 och 2014.
I kostnadsramen fanns en väl tilltagen reserv (utöver antagen offert) för icke förutsedda kostnader. Skolan - således inte LC Åhus - är beställare av upphandlingen.
Om arbetet utföll till belåtenhet, beslöt lionklubben överväga att även renovera återstoden av pojkarnas våningsplan, d.v.s. sovrummen som också var i mycket dålig kondition.

Renoveringen inleddes i slutet av juli 2013. I den lokala projektgruppen med särskilt utsedd byggkontrollant engagerades även en representant från lionklubben i Mazeikiai, huvudort i den kommun som Zidikai ligger i. Projektgruppen har under hela byggprocessen avrapporterat samt i princip varje vecka skickat över foton till LC Åhus som därmed kontinuerligt kunnat följa arbetet.
Utbetalning av bidraget har skett efterhand som renoveringen fortskridit.

 

Under arbetets gång konstaterades att renoveringen av pojkarnas våningsplan i två etapper skulle fördyra projektet. Dessutom uppstod  - inte helt oväntat -  i offerten ej beräknade/förutsedda kostnader. Klubben hade räknat med detta (se ovan) och då Mazeikias kommun satsade ca 100 000 kr, beslöt LC Åhus i november 2013 att även bidra med pengar till renoveringen av pojkarnas sovrum.
Renoveringen av pojkarnas våningsplan var klar inför julen 2013. I julgåva skänkte Lions inför inflyttningen 25 000 kr till nya sängar.

Pojkarna är givetvis jättelyckliga för hur de har fått det, och några av dem ville hellre stanna kvar på elevhemmet över jullovet än att fira jul hemma.

Det säger något om hur familjerna har det!

Slutbetalning gjordes först efter godkänd slutbesiktning i februari 2014.

Sammantaget har LC Åhus skänkt 575 000 kr till renoveringen av pojkarnas våningsplan i elevhemmet i Zidikai.
Härutöver tillkommer sängarna för 25 000 kr eller totalt 600 000 kr.
I maj 2014 arrangerade lionklubben en resa till Zidikai. Med på resan fanns även några anhöriga samt från Svensk-litauiska lokalföreningen i Kristianstad styrelsemedlemmarna Laima och Jan Andersson. Utan Laima Anderssons hjälp under hela projektet med inte minst översättning av alla handlingar och rapporter, hade Lions inte kunnat genomgöra projektet. Tack Laima för ovärderlig hjälp!
De 10 lionmedlemmarna och övriga besökare fick ett varmt mottagande av elever och lärare vid ankomsten till skolan i Zidikai.

Skolledningen och eleverna är förstås jättelyckliga för Lions stora gåva.
Vid besöket - givetvis bekostat av medlemmarna själva - konstaterades att arbetet utförts till stor belåtenhet.

Alla besökande lions var överens om att det var väl satsade pengar! Lionklubbens gåva har gjort stor skillnad!

Duscharna före

 

och

 

efter ombyggnaden.

Alla besökande lions var också överens om att något borde göras åt flickornas sovrum. Toaletter och duschrum mm renoverades för drygt 10 år sedan med pengar från bl a Svensk-litauiska lokalföreningen i Kristianstad.
På ett klubbmöte i maj beslöts att begära in kostnadsberäkningar för renovering av flickornas sovrum. Under sommaren 2014 fanns ett underlag tillgängligt för utvärdering och en omfattande dialog med skolan i Zidikai inleddes för att bestämma omfattningen av renoveringen. Beräknad arbetskostnad var betydligt större än vad LC Åhus kalkylerat med beroende på att "offerten" från Zidikai omfattade en total renovering av hela våningsplanet som flickorna disponerar.  Detta var inte klubbens avsikt, och dialogen med skolan i Zidikai intensifierades. Klubbens ambition var att bidra med pengar till renovering av flickornas sovrum!
På klubbmötet i oktober 2014 beslöt klubben att bidra med 300 000 kr till renovering av flickornas sovrum. Av " Gåvobrevet" framgår att beloppet, som betalas ut först då renoveringen är klar, även ska räcka till anskaffning av nya sängar till de 15 sovrummen. Klubbens ambition är alltså att ge flickorna fräscha sovrum - övrig renovering får andra finansiärer bekosta.
I början av februari 2015 inleddes renoveringen av sovrummen. Svensk-litauiska föreningen i Kristianstad hade redan vid jultid utlovat ekonomiskt stöd, och då Mazeikias kommun också beslutade att betala ett lika stort belopp som kommer från Sverige, kommer - utöver sovrummen - även övriga delar av hela flickornas våningsplan att renoveras, om än med något lägre ambition än vad som planerades sommaren 2014.
Drygt 50-talet barn från i många fall mycket fattiga familjer har därmed fått jättefina boendeförhållanden i elevhemmet. Utöver skolledningen har många elever i brev framfört sin glädje över hur fint de fått. Skolan har bl.a. tack vare renoveringen av elevhemmet uppgraderats till gymnasieskola. Elever från fattiga hemförhållanden får därmed möjlighet att studera vidare vid universitet och högskolor, en möjlighet tack vare Lions i Åhus gåva.
 

LC Åhus gåva har gjort och kommer under många år framöver att göra skillnad för
ett stort antal  barn och ungdomar i en fattig del av Litauen.

Från Litauens ambassadör i Sverige har LC Åhus fått erkännande för sitt stöd till skolan i Zidikai.

Sidan uppdaterad juni 2015