Kommittéer 1 juli 2018-30 juni 2019

Kommitté

Ansvarig

Kontakt

Kommittékordinator Hjälp Lena Rosendahl E-post
Dir/Internationel Hjälp Per Malmer Epost
Dir/Bidrag Anders Björklund Epost
Dir/Ungdomskommittén Caj Rassmusson E-post
Dir/Kulturkommittén Jan Seebass E-post
Medlemskommittén Lennart Nordblad E-post
Loppmarknadskommittén Anders Karlsson E-post
Nomineringskommittén / Aktivitetskommittén Leif Malm E-post
PR/Info-kommittén Bertil Åkesson E-post
Program- och klubbmästarkommittén Leif Dahlquist E-post
Seniorkommittén Lars Johansson E-post
Julmarknad    
Lucia