Kommittéer 1 juli 2021-30 juni 2022

Kommitté

Ansvarig

Kontakt

Kommittékordinator Hjälp Leif Malm E-post
Dir/Internationel Hjälp Göran Knutsson E-post
Dir/Bidrag Margot Chocron E-post
Dir/Ungdomskommittén Caj Rassmusson E-post
Dir/Kulturkommittén Jan Seebass E-post
Medlemskommittén Lennart Nordblad E-post
Loppmarknadskommittén Anders Karlsson E-post
Nomineringskommittén / Aktivitetskommittén Stefan Bengtsson E-post
PR/Info-kommittén Bertil Ĺkesson E-post
Program- och klubbmästarkommittén Lars Johnsson E-post
Seniorkommittén Lars Johansson E-post
Julmarknad    
Lucia